கலை உண(ர்)வு

சமீபத்தில் டெல்லிக்கு சென்றபோது உணவு சம்பந்தமான AAHAR-2008 பன்னாட்டுக் கண்காட்சியில் எடுக்கப்பட்ட சில செல்படங்கள்
Did you like this? Share it:

3 comments

  1. OK. But you must have scribbled something under the Photos.. like what is that what does it mean(??) etc..

    All the best..

  2. reg..artificial and forcible cigarete smoking…….due to lack of time you have left the following..[1] smokers at railway toilet,,[2] police personel,s dare smoking..[3] beggars and ticketless travellers dare smoking at boggie enterence.[4] generes smokers traveling in the last seat on the night services buses..[5]bue drivers endless smoking while driving etc,,etc

  3. reg..artificial and forcible cigarete smoking…….due to lack of time you have left the following..[1] smokers at railway toilet,,[2] police personel,s dare smoking..[3] beggars and ticketless travellers dare smoking at boggie enterence.[4] generes smokers traveling in the last seat on the night services buses..[5]bue drivers endless smoking while driving etc,,etc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *