முளைத்தல்

பயண நினைவாய்க்
கொணர்ந்த மண்ணில்
பெயர் தெரியாத சில விதைகள்
எதிர்பார்த்துப் புதைத்து
வெகு நாட்களாகியும்
எதுவும் முளைக்கவில்லை
இந்தக் கவிதையைத் தவிர

Did you like this? Share it:

One comment

  1. //எதுவும் முளைக்கவில்லை
    இந்தக் கவிதையைத் தவிர//

    =::)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *