கடவுள்

விரதமிருந்து,மந்திரம் ஜெபித்து
பாத யாத்திரையாய் மலையேறி
கடவுளைக் கண்டேன்
நான் அங்கு இல்லை.

Did you like this? Share it:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *