அர்த்தமுள்ள கேள்விகள்.

தரமான சிந்தனைக்கு அடையாளம்-கேள்விகள் கேட்பது தான்.
கேள்விகள் நமது சிந்தனையைத் தூண்டுகின்றன.
நமது கருத்துக்கள் சரியா,தவறா என்று இனம் கண்டறிய உதவுகின்றன.
சில கேள்விகள் நமது வாழ்வையே புரட்டிப் போடும் வல்லமை கொண்டவை.நம் வாழ்வில் வரும் எல்லா கேள்விகளுக்கும் நமக்கு விடை தெரியும்(தெரியாவிட்டால் இன்னும் சரியாக முயற்சிக்கவில்லை என்று அர்த்தம்)
நீங்கள் ஒரு அரசியல்வாதியாகவோ அல்லது திருடனாகவோ (அல்லது இரண்டும் சேர்ந்தவராகவோ) இல்லை என்றால்,தாராளமாக உங்களை எல்லா கேள்விகளையும் கேட்டுக் கொள்ளுங்கள்.இது போன்ற கேள்விகளை கேட்பதால் கிடைக்கும் நன்மைகளை விட,அவைகளை கேட்காமல் போவதால் அதற்கு நாம் கொடுக்கும் விலை மிக அதிகம்.

கீழ்காணும் கேள்விகளை உங்களை நீங்களே கேட்டுக் கொள்ளுங்கள்।இவைகள் எந்த அடிப்படையிலும் வரிசைப்படுத்தப்படாதவை.ஆரம்பத்தில் இவைகளுக்கான உங்களின் பதில்கள் மேம்போக்காகப் பட்டாலும்,மீண்டும்,மீண்டும் கேட்கப்படுகையில் அவை அர்த்தம் பொதிந்த பதில்களை கொடுக்கின்றன.

What do I want to achieve with my life?
What should I want?What matters to me at this time in my life?
Why do I want what I want?Does it really matter?
Who am I living my life for?What don’t I know?
What do I not question about myself?
What can I learn from this?
What are my plans for the next year?
What support do I need in order to …?
Who can help me?How ambitious am I these days?
Am I still learning and growing?
What needs my attention today/this week/this month/ this year?
If i died tomorrow,whatwould be missing from my obituary that I would like to see there?
What can I do about it?What am I afraid of losing?
What am I afraid of gaining?
What would I like to overhear people saying about me?
What would I not like to hear said about me?
Why is my best friend my best friend?
Would winning the lottery be a blessing or a curse?
What would I do if I knew I could not fail?
Is that all there is to this?
How do I know this to be true?
In what way am I causing or reinforcing this behaviour?
If I had a year to live,what would I do with the time?
How do I feel when I get up in the morning?
When have i felt most alive?
Does my reputation work for or against me?
What would I like to be able to do in one year’s time that I can’t currently do?
Or five years from now?Ten years? Twenty years? Fifty years?
What action can I take rather than worrying?
What am I prepared to give up in order to …?
What is the best outcome in this situation? And the worst?
What could affect my plans?
What do I need to do to make sure that I get what I want?
What do I need to find out before I go any further?
Why not?
What is the best thing I’ve done in the last year and why?
What aspects of my life do I enjoy the most? And the least?
What could other people learn from me?

ம்.எப்படி உணர்கிறீர்கள்?
மேற்கண்ட கேள்விகளுக்கான பதிலை எழுதி வைத்துப் படிக்கவும்-முடிந்தால் வாய் விட்டு.அப்போதுதான் நாம் எந்த அளவுக்கு நமக்கு நாமே உண்மையுள்ளவர்களாக (அல்லது இல்லாதவர்களாக)இருக்கிறோம் என்பது புலப்படும்.

மேலும்,இந்த கேள்விகளோடு,கிளைக் கேள்விகளையும் கேட்கையில்,(Eg: “Can you be more specific?”or “Do you have anything else to say on this subject?”) அவை இன்னும் அதிக பயனுள்ள பதில்களை தரும்.
நினைவிருக்கட்டும்:மோசமான பதில்கள் இருக்கலாம்;ஆனால்,மோசமான கேள்விகள் என்று எதுவும் இல்லை.நம்மை நாம் கேட்கவில்லை என்றால், வேறு யாரும் நம்மைக் கேட்கப்போவதில்லை.என்ன? சரிதானா நான் கேட்பது?

(John Middleton எழுதிய Upgrade Your Brain என்னும் புத்தகத்தின் உதவியுடன்…)

Did you like this? Share it:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *