சில புகைப்படங்கள்

சுனாமிக்காக சிறையில்

இடைவெளி
பசி

இன்னும் சில பாரங்கள்

மூச்சுத் திணறும் மரங்கள்

மாலை நேர மாநாடு

மகிழ்ச்சியை விற்கும் மழலைகள்

சின்னக் கைகளில் பெரிய பொறுப்பு

செல்லக்கடி

விதிகளை மீறிய ஓட்டம்

இயலாமை

ஓய்வு

Did you like this? Share it:

One comment

Leave a Reply to ஹரன்பிரசன்னா Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *